Rodziny zastępcze zostają objęte opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Spotkania odbywają się w miejscu zamieszkania, ich częstotliwość zależy od stwierdzonych i zgłoszonych potrzeb, dzieje się to jednak nie rzadziej,
niż raz w miesiącu. W celu udzielenia jak najlepszej pomocy koordynator współpracuje z instytucjami oraz organizacjami podejmującymi działania ukierunkowane na pomoc i wspieranie rodzin, w tym m.in.: z ośrodkami pomocy społecznej, asystentami rodziny, sądem, kuratorami sądowymi, szkołami, psychologiem, pedagogiem szkolnym, ośrodkiem adopcyjnym.

Do zadań koordynatorów należy także zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach mających uregulowaną sytuację prawną celem poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, a także udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej.

Zależy nam, by gliwickie rodziny czuły, że mają pełną opiekę i wsparcie
- dlatego ze strony naszych koordynatorów możecie liczyć na:


PRZYGOTOWANIE PLANÓW
POMOCY DZIECIOM,


ZAPEWNIENIE DOSTĘPU
DO POMOCY SPECJALISTYCZNEJ

które trafiły do Twojej rodziny. Plany przygotowujemy
we współpracy z rodziną zastępczą i asystentem rodziny.

dla Wasi Waszych podopiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem opieki psychologicznej, reedukacyjnej
oraz rehabilitacyjnej.


POMOC
W REALIZACJI ZADAŃ


ORGANIZOWANIE GRUPY
WZAJEMNEGO WSPARCIA

z uwzględnieniem wsparcia w sprawach
urzędowych.

oraz pomoc w nawiązaniu odpowiednich kontaktów, mogących ułatwić Wasze funkcjonowanie, zwłaszcza w początkowych etapach bycia rodziną zastępczą.


POMOC
W SYTUACJACH LOSOWYCH

Zorganizujemy opiekę nad Waszym wychowankiem w przypadkiem, kiedy Wy chwilowo nie będziecie mogli się nim zająć – z przyczyn zdrowotnych, losowych lub w przypadku wcześniej zaplanowanego wypoczynku.