Głównym zadaniem asystenta rodziny jest podejmowanie działań
mających na celu niedopuszczenie do oddzielenia dziecka od rodziny biologicznej lub powrót dziecka przebywającego w pieczy zastępczej do rodziny biologicznej.

Dlatego też to właśnie asystent rodziny ma być blisko rodziny, w szczególności poznać jej problemy
i w ramach prowadzonej współpracy nieść pomoc w rozwiązywaniu rozpoznanych problemów i trapiących ją trudności. Członkowie rodziny dysfunkcyjnych powinni nabywać poczucie własnej sprawczości, podnieść swoją samoocenę, a w wyniku pracy zacząć prawidłowo wypełniać swojego obowiązki rodzicielskie,
co ostatecznie umożliwi zatrzymanie lub powrót dziecka do rodziny biologicznej.

Asystent rodziny wspiera ją przekazując informacje dotyczące prawidłowych postaw rodzicielskich, właściwych sposobów komunikowania się oraz efektywnych metod wychowawczych. Patrząc na to z bliska, asystent rodziny pokazuje na przykład jak spokojnie rozmawiać z dziećmi, jak pomóc im w nauce lub w jaki sposób spędzić czas wolny. Co bardzo ważne, asystenci uczą w jaki sposób okazywać dzieciom uczucia
– kochać, przytulać oraz budować w dzieciach poczucie bezpieczeństwa zacieśniając bliskość wzajemnych relacji. Poza wspomnianą pomocą, asystent wspiera rodzinę w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, załatwiania spraw urzędowych oraz kwestiach związanych z pracą.
Jeden asystent rodziny jednocześnie może pomagać maksymalnie 15 rodzinom.

GŁÓWNYMI ZASADAMI REGULUJĄCYMI WSPÓŁPRACĘ ASYSTENTA Z RODZINĄ SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • Zasada dobrowolności – obie strony wyrażają chęć wspólnej pracy przy rozwiązywaniu napotkanych trudności,
 • prowadzenie współpracy w atmosferze wzajemnego szacunku objawiającego się między innymi szczerością w kontaktach,
 • rodzina musi określić obszary, w których nie daje sobie rady, które wymagają poprawy, sformułować stojące przed nią cele, co prowadzi do sporządzenia planu pracy,
 • stałe monitorowanie postępów w realizacji celów oraz gotowość na zmianę założonego planu pracy, w zależności od dotychczasowej efektywności współpracy,
 • praca jest prowadzona w miejscu zamieszkania rodziny lub innym miejscu na terenie miasta, wskazanym przez rodzinę,
 • spotkania odbywają się w zależności od potrzeb danej rodziny, a ich częstotliwość jest ustalana na bieżąco,
 • chęć działań ze strony rodziny – asystent nie wyręcza rodziny z jej obowiązków, a jedynie motywuje do podejmowania koniecznych działań.

Ważną częścią współpracy asystenta z rodziną jest opracowanie wspólnie z rodziną planu pracy, którego celem jest określenie działań i celów przyczyniających się do przezwyciężenia zastanej sytuacji życiowej.

W przypadku rodzin borykających się z trudnościami w sprawowaniu funkcji opiekuńczo wychowawczych, plan musi zawierać działania zmierzające do podniesienie kompetencji rodzicielskich, a co za tym idzie zatrzymaniu dzieci w biologicznej rodzinie. W przypadku rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej, działania w ramach planu pracy muszą zmierzać do wyeliminowania powodów przekazania dzieci do pieczy zastępczej, a w rezultacie powrót dziecka do rodziny biologicznej. Istotne jest to, aby rodzina przestrzegała ustalonych założeń oraz terminów ich realizacji. Oczywiście, plan może być aktualizowany i modyfikowany w zależności od podejmowanych działań. Trzeba pamiętać, że plan przede wszystkim ma być możliwy do zrealizowania. Rodzina powinna czuć, że zawarte w nim cele, są jej celami, co zdecydowanie pozytywnie przekłada się chęć i prawdopodobieństwo jego realizacji.

ASYSTENCI RODZINY:

 • Wspierają rodzinę w poprawie jej sytuacji życiowej,
 • Podejmują działania w kierunku podnoszenia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców,
 • Edukują w zakresie prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz racjonalnego gospodarowania budżetem domowym,
 • Pomagają w rozwiązywaniu problemów socjalnych i spraw urzędowych,
 • Udzielają wsparcia w rozwiązywaniu problemów psychologicznychi wychowawczych,
 • Motywują do utrzymywania czystości w mieszkaniu oraz do dbania o higienę i zdrowie członków rodziny zwłaszcza dzieci,
 • Wspierają aktywność społeczną i zawodowej rodzin,
 • Zachęcają do aktywnego poszukiwania zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Motywują do utrzymywania abstynencji i podejmowania leczenia odwykowego,
 • Udzielają wsparcia dzieciom m.in. poprzez ukazywanie form spędzania czasu wolnego oraz wspieranie procesu edukacji, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin podejmuje działania interwencyjne.

ASYSTENT RODZINY KOŃCZY WSPÓŁPRACĘ W MOMENCIE, GDY:

 • Rodzina osiągnęła założone cele,
 • rodzina zrezygnowała ze współpracy,
 • zdarzyła się sytuacja losowa, która nie umożliwia dalszej współpracy,
 • rodzina zaniechała podejmowania działań, unika kontaktu i nie jest nim zainteresowana,
 • rodzina nie przestrzega zasad współpracy.

Pożądanym zakończeniem współpracy jest
nabycie przez rodzinę umiejętności samodzielnego i prawidłowego
wypełniania obowiązków opiekuńczo-wychowawczych oraz radzenia sobie
z trudnościami życia codziennego. Dzięki temu, dzieci mogą pozostać
w rodzinie biologicznej lub powrócić do niej.