Wspieramy – Wzmacniamy – Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach

Logo Programu Unijnego

Wspieramy – Wzmacniamy – Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach

Gliwice – miasto na prawach powiatu rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach”.
CPZIWR został realizatorem tego projektu.

Projekt ten współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działania 9.2 „Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne”, 9.2.1. „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

Celem projektu jest:

  • zwiększenie dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla 490 członków rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • wspieranie procesu deinstytucjonalizacji systemu pieczy zastępczej i wspierania rodziny
  • pomoc w zapobieganiu rozdzielania dziecka z rodziną

Kwota dofinansowania projektu z UE:  964 524,18 PLN