Obok pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, pedagogicznej i organizacyjnej,
rodziny zastępcze otrzymują również:

WSPARCIE FINANSOWE

Obok pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, pedagogicznej i organizacyjnej, rodziny zastępcze otrzymują również stałe, wymierne wsparcie finansowe, niezbędne dla pokrycia kosztów ponoszonych w związku z opieką nad dziećmi. Wysokość comiesięcznych świadczeń uzależniona jest od rodzaju pieczy zastępczej, a także liczby podopiecznych, którymi opiekuje się dana rodzina.

Poniżej znajdziesz zestawienie świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej:

Tabela świadczeń 

RODZINY ZASTĘPCZE, RODZINNE DOMY DZIECKA ORAZ USAMODZIELNIENI WYCHOWANKOWIE
MOGĄ KORZYSTAĆ ZE WSPARCIA:

  • poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego,
  • poradnictwa prawnego,
  • terapii psychologicznej,
  • zajęć o charakterze psycho-edukacyjnym dla dzieci przebywających w pieczy,
  • informacji o instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się wsparciem i pomocą dla rodzin,
  • mediacjach w kontaktach z rodziną biologiczną,
  • organizowania kontaktów dzieci przebywających w pieczy zastępczej z rodziną biologiczną w „Pokoju spotkań”.

RÓWNIE WAŻNYM ELEMENTEM JEST WZAJEMNE WSPARCIE GLIWICKICH RODZIN ZASTĘPCZYCH

 Dzielenie się napotkanymi trudnościami umożliwia łatwiejsze pokonywanie poszczególnych kłopotów. Spotkania stanowią budujący element, nie tylko
dla opiekunów, ale przede wszystkim dla wychowanków, którzy trafili do rodzin zastępczych. Dzięki wspólnym rozmowom dzieci mogą pokonać myśl,
że są same i odosobnione w problemach, które je spotkały.

"WSPIERAMY-WZMACNIAMY-ROZWIJAMY. DEINSTYTUCJONALIZACJA PIECZY ZASTĘPCZEJ W GLIWIACH"

Gliwickie Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny od 1 czerwca 2020 r. uczestniczy w unijnym projekcie, którego działania skierowane są do rodzin zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodzin biologicznych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz pracowników CPZiWR. W ramach projektu uczestnicy mają możliwość skorzystania z wysokospecjalistycznego wsparcia: superwizorów, psychoterapeutów i psychologa dziecięcego, neurologa, logopedy, mediatora, terapeuty uzależnień, prawnika. Projekt odbywa się zgodnie z zasadą – minimum formalności, maksimum relacji.