Pomoc finansowa w ramach usamodzielnienia
nie jest świadczeniem obowiązkowym, przysługującym z racji pobytu
w rodzinie zastępczej, aby z niej skorzystać wychowanek ma obowiązek:


REALIZACJI OBOWIĄZKU
SZKOLNEGO


WSKAZANIA OPIEKUNA
USAMODZIELNIENIA

oraz przedkładania w Powiatowym Centrum na początku każdego semestru zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki.

co najmniej na rok przed osiągnięciem pełnoletności.

OPRACOWANIE
INDYWIDUALNEGO
PROGRAMU USAMODZIELNIENIA


WSPÓŁPRACA
Z OPIEKUNEM USAMODZIELNIENIA

Wspólnie z opiekunem, co najmniej miesiąc przed ukończeniem
18 roku życia.

i pracownikiem socjalnym, informowanie Centrum o każdej istotnej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej.

REALIZACJA
INDYWIDUALNEGO
PROGRAMU USAMODZIELNIENIA

– postanowień zawartych w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia.

Rodzaje wsparcia finansowego


POMOC PIENIĘŻNA
NA KONTYNUOWANIE NAUKI

Przyznawana jest na czas nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia.
Jej wysokość wynosi obecnie 566 zł miesięcznie, a warunkiem jej otrzymania jest przedłożenie na początku każdego semestru
aktualnego zaświadczenia szkolnego potwierdzającego kontynuowanie nauki.

Wysokość tej pomocy wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie.


POMOC
NA ZAGOSPODAROWANIE

Mogą z niej skorzystać osoby, których dochód nie przekracza 1200 zł miesięcznie.
Wypłacana jest jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez wychowanka 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1695 zł
lub w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej
niż 3390 zł.

Powyższe środki mogą zostać przeznaczone wyłącznie na wyposażenie mieszkania w niezbędne urządzenia domowe, zakup materiałów
do przeprowadzenia remontu, zakup pomocy naukowych lub sprzętu, który może posłużyć do podjęcia zatrudnienia, zakup sprzętu rehabilitacyjnego.


POMOC PIENIĘŻNA
NA USAMODZIELNIENIE

Przyznawana jest osobom, których dochody nie przekraczają 1200 zł miesięcznie.
Wypłacana jest po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. Jej wysokość uzależniona jest od formy i okresu
pobytu w pieczy zastępczej.

Wysokość tej pomocy wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie, w szczególności:

 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnionąnie mniej niż 3730 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:

  – nie mniej niż 7458 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat;
  – nie mniej niż 3730 zł,
  jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat
  – nie mniej niż 1865 zł,
  jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

  Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo
  lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia. W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie co do zasady jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy
  na kontynuowanie nauki.


DOKUMENTY DO POBRANIA