Szkolenie i wsparcie

Dokumenty kwalifikacyjne kandydatów na szkolenie
Dokumenty wymagane do procedury kwalifikacyjnej kandydatów na szkolenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej:

• podanie
• zdjęcie rodzinne
• poświadczenie zameldowania
• odpis aktu małżeństwa
• zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu i osiąganych dochodach z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
• potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu (np. notarialny akt własności, przydział)
• zaświadczenie lekarskie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia, w którym musi być stwierdzenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
• zaświadczenie lekarskie z Poradni Zdrowia Psychicznego
• zaświadczenie z poradni Leczenia Uzależnień
• potwierdzenie o niekaralności z Krajowej Kartoteki Karnej, które wydaje Sąd Okręgowy w Gliwicach
• pisemne oświadczenie, że kandydaci nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest i nie była im ograniczona ani zawieszona
• oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z wyroku sądu, potwierdzone kserokopią wyroku i zaświadczeniem o wypełnianiu tego obowiązku np. od komornika

Kandydatom do roli Rodziców Zastępczych oferujemy opracowywany przez nas Autorski Program Szkoleniowy ,,Dotyk serca – rodzina zastępcza’’, który ma przekazywać nie tylko świadomość oraz wiedzę, ale również wyposażać w kluczowe kompetencje.

Program zakłada miedzy innymi liczne praktyki oraz zdobywanie doświadczeń w pracy nad sytuacjami trudnymi jeszcze przed zawiązaniem się Rodziny Zastępczej.

 

Wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach w swoich strukturach zatrudniło 5 Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, którzy łącznie pracują z 90 rodzinami zastępczymi. Rodziny zastępcze zamieszkujące na terenie Gliwic są objęte opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który jest wyznaczany przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

 Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

  • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
  • przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
  • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, w szczególności przez organizowanie grup wsparcia,
  • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
  • organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,
  • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
  • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.