Struktura organizacyjna

W skład Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny wchodzą:

1. Dział Pieczy Zastępczej, w tym:
     – zespół ds. pieczy zastępczej
     – zespół koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

2. Dział Poradnictwa Rodzinnego i Pomocy Specjalistycznej,
      w którego skład wchodzą:
          – zespół ds. poradnictwa rodzinnego
          – zespół asystentów rodziny

3. Zespół ds. obsługi placówek

4. Zespół Mieszkań Chronionych

5. Zespół Kadrowo – Organizacyjny

6. Zespół Księgowo – Finansowy