Rodzinny Dom Dziecka, czyli 100% radości z rodzinnej miłości.

Rodzinne domy dziecka tworzą osoby obce i umieszcza się w nim do 8 dzieci.
Organizuje je powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania. Rodzinny dom dziecka może być organizowany na terenie innego powiatu na zasadzie porozumienia zawartego pomiędzy starostą powiatu, który organizuje rodzinny dom dziecka, a starostą powiatu, na terenie którego organizowany jest rodzinny dom dziecka. Umowa na prowadzenie rodzinnego domu dziecka zawierana jest na 5 lat i jednemu z małżonków przysługuje wynagrodzenie.
Prowadzący RDD współpracują z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.
Rodzinne Domy Dziecka tworzą rodziny, nie jest to instytucjonalna piecza, prowadzą je rodzice zastępczy, nie wychowawcy.

To bardzo ważne dla poczucia bezpieczeństwa dzieci, które mają szansę na nawiązanie rodzinnej więzi i uporania się ze swoimi problemami z przeszłości.
Tworzenie tego typu placówek wpisuje się w Miejski Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Gliwice na lata 2019-2021.

W Gliwicach obecnie mamy utworzone cztery Rodzinne Domy Dziecka:

W poniedziałek 14 czerwca 2021 r. w siedzibie Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach Dyrektor CPZiWR Julian Jasiński reprezentując Miasto Gliwice podpisał umowę z Państwem Edytą i Andrzejem Korzec na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka.
Państwo Edyta i Andrzej Korzec pełnią funkcję zawodowej rodziny zastępczej od czerwca 2016 roku. Rodzina potrafi sprostać zadaniom stawianym
przed rodzicami zastępczymi, jest zaangażowana w pomoc dzieciom przyjętym w pieczę. Państwo Korzec otaczają dzieci staranną opieką, dbają o ich rozwój, okazują zainteresowanie, budują relacje oparte na bliskości i zaufaniu. Ponadto, z zaangażowaniem współpracują z wszelkimi instytucjami działającymi na rzecz dziecka.
W dniu 21 czerwca 2021r. nastąpiło oficjalne otwarcie pierwszego RDDZ w Gliwicach, w którym uczestniczył Prezydent Miasta Gliwice Adam Neumann, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach Agnieszka Paszta, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach Brygida Jankowska oraz przedstawiciele naszego Centrum Dyrektor CPZiWR Julian Jasiński oraz pełniąca obowiązki zastępcy Dyrektora Joanna Czaja.
To wielkie i ważne wydarzenie w domu Państwa Korzec, ale także dla Miasta Gliwice oraz naszego Centrum.
Obecnie w RDD u Państwa Korzec przebywa 8 dzieci.

Kolejny Rodzinny Dom Dziecka działający pod opieką gliwickiego Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny powstał w Czerwionce-Leszczynach. Umowę z Państwem Katarzyną i Markiem Pohl na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka podpisano w dniu 20 października 2021r. w siedzibie
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach. Prowadzą go Katarzyna i Marek Pohl, rodzice zastępczy z 8-letnim stażem.
Opiekują się trójką własnych dzieci i ośmiorgiem przebywających w pieczy zastępczej. Państwo Pohl, poza opieką nad dziećmi pracują zawodowo. Nienormowany czas pracy umożliwia im jednak naprzemienną opiekę nad wszystkimi dziećmi.

W środę 19 stycznia 2022 r. w siedzibie Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach Dyrektor CPZiWR Julian Jasiński reprezentując Miasto Gliwice podpisał umowę z Państwem Ewą i Romanem Witczak na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka.
To już trzeci Rodziny Dom Dziecka w Gliwicach. Tworzą go Ewa i Roman Witczak, którzy w latach 2016-2018 pełnili rolę zawodowej rodziny zastępczej
dla pięciorga dzieci. Później wyprowadzili się do Wrocławia, gdzie prowadzili Pogotowie Rodzinne, a następnie Rodzinny Dom Dziecka
i z tym doświadczeniem wrócili do Gliwic. Swoją misję kontynuują w Nieborowicach od stycznia br. tworząc na rzecz Gliwic Rodzinny Dom Dziecka. Mieszka w nim obecnie ośmioro dzieci. Mają do dyspozycji duży dom z ogrodem, wsparcie i opiekę.

Czwarty rodzinny Dom Dziecka tworzą Państwo Agnieszka i Tomasz Arbaszewscy w Rudzińcu – to najmłodszy Rodzinny Dom Dziecka działający
na rzecz Gliwic. Powstał w dniu 22 marca br. Państwo Arbaszewscy zawsze myśleli o dużej rodzinie i zapewnieniu opieki możliwie największej liczbie dzieci. Rodzinny Dom Dziecka jest spełnieniem ich marzeń. Aby go założyć przeszli długą drogę – rodziną zastępczą zostali w 2011 r.,
do grona gliwickich zawodowych rodzin zastępczych dołączyli w 2014 r. zapewniając opiekę i przyjazny dom kilkunastu dzieciom.
Teraz udało im się zorganizować dużą przestrzeń dla dzieci i założyć Rodzinny Dom Dziecka – w wielkim domu z ogrodem w Rudzińcu wychowują
8 dzieci, w tym piątkę w wieku do 3 lat. Pięcioro z tych dzieci to rodzeństwo, które nie musiało zostać rozdzielone właśnie dzięki temu, że trafiło
do rodzinnego domu dziecka, nie do rodziny zastępczej, która nie może przyjąć tak dużej liczby dzieci.