Projekty unijne

Gliwice – miasto na prawach powiatu rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach”.
CPZIWR został realizatorem tego projektu.

Projekt ten współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działania 9.2 „Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne”, 9.2.1. „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

Celem projektu jest:

  • zwiększenie dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla 490 członków rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • wspieranie procesu deinstytucjonalizacji systemu pieczy zastępczej i wspierania rodziny
  • pomoc w zapobieganiu rozdzielania dziecka z rodziną

Kwota dofinansowania projektu z UE:  964 524,18 PLN

Celem projektu jest:

zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka,
placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.

Kwota dofinansowania projektu z UE: 638 631,70 zł.