Rodziną zastępczą może zostać każdy

Każdy, kto czuje, że w jego domu i sercu jest miejsce na przyjęcie dziecka. Do bycia rodziną zastępczą niezbędne
i najważniejsze są pozytywne uczucia do przyjmowanego dziecka. Nie bez znaczenia są także kompetencje wychowawcze
i predyspozycje osobowościowe.

Rodzina zastępcza to adopcja

Rodzina zastępcza to czasowa forma opieki. W momencie skierowania dziecka do pieczy zastępczej rozpoczyna się proces wspólnej pracy nad pokonaniem powstałych w rodzinie zastępczej trudności. W procesie tym biorą udział nie tylko biologiczni rodzice, ale i rodzice zastępczy oraz szereg instytucji wspierających powrót do gotowości pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez rodziców biologicznych. W każdym przypadku dąży się do jak najszybszego powrotu dziecka do rodzinnego domu, o ile sytuacja w nim zostanie ustabilizowana.

Niektóre dzieci zostają w rodzinach zastępczych do dorosłości

Podstawowym celem pieczy zastępczej jest czasowe objęcie opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą. To podarowanie czasu rodzinie biologicznej, aby naprawiła powstałe w niej problemy. Zdarza się jednak, że sytuacja prawna dziecka trafiającego do rodziny zastępczej nie zostaje uregulowana do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Nie bez znaczenia jest również głęboka więź dziecka z rodziną zastępczą.

Dzieci z rodzin zastępczych zawsze sprawiają problemy

Każde dziecko, bez względu na to, czy trafia do rodziny zastępczej, czy wychowuje się w rodzinie biologicznej, jest inne. Każde z nich może również jednakowo sprawiać problemy wychowawcze. W każdym przypadku największą pracę w tym obszarze wykonują rodzice
lub opiekunowie zastępczy. Dzieci trafiające do rodzin zastępczych nie są kierowane tam „z ich winy”, to nie problemy wychowawcze są tego przyczyną. Należy jednak pamiętać, że dzieci objęte pieczą zastępczą niosą ze sobą ogromny bagaż przeżyć i negatywnych doświadczeń i mogą sobie z nimi poradzić tylko z pomocą opiekunów zastępczych. 

Zdarzają się niekompetentne rodziny zastępcze

Zawsze istnieje ryzyko związane z wypełnianiem powierzonych obowiązków – dotyczy to każdej sfery życia. Również z rodzinach zastępczych zdarzają się przypadki, w których zdobyte kwalifikacje do bycia rodziną zastępczą nie są w pełni wykorzystane przez opiekunów zastępczych. Powodowane jest to przede wszystkim brakiem zrozumienia specyfiki i trudności występujących u dzieci trafiających do pieczy zastępczej. Jednak w zdecydowanej większości rodziny zastępcze tworzą wspaniałe, bezpieczne domy
dla ich wychowanków.

Zawodowa rodzina zastępcza to zwykła praca

Opieka nad dzieckiem, które przyjęte zostało do rodziny zastępczej, nie różni się pod względem poświęcanego czasu od opieki
nad dzieckiem biologicznym. To zadanie realizowane jest przez rodziców zastępczych niemal przez całą dobę, każdego dnia.
Zawodowa rodzina zastępcza ma jednak prawo do czasowego odstąpienia od opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem. Przysługujący „urlop” wynosi 30 dni kalendarzowych w skali roku.

Rodziny zastępcze opiekują się dzieckiem tylko do 18 roku życia

Obowiązek opieki nad dzieckiem, które trafiło do rodziny zastępczej obowiązuje do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Należy jednak podkreślić, że jeśli wychowanek kontynuuje naukę, ma prawo do pozostania w rodzinie zastępczej do ukończenia 26 roku życia.

Rodziny zastępcze nie otrzymują wsparcia z żadnych instytucji

Rodzina zastępcza może liczyć na szereg narzędzi wspierających jej funkcjonowanie. Do instytucji pomocowych zaliczamy między innymi organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, poradnie specjalistyczne i placówki oświatowe. Ogromnym wsparciem w procesie pełnienia funkcji rodziny zastępczej są inne rodziny czy stowarzyszenia.

Więcej o wsparciu dla rodzin zastępczych przeczytać można tutaj.

Rodziny zastępcze są kontrolowane przez inne instytucje

Rodzina zastępcza podczas pełnienia opieki nad dzieckiem współpracuje z wieloma instytucjami. Wśród nich należy wymienić organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, sąd rejonowy czy placówki oświatowe.

Rodzice zastępczy mają obowiązek utrzymywać kontakt
z rodzicami biologicznymi dziecka

Rodzina zastępcza, przyjmując dziecko pod opiekę, zabiera do swojego domu również jego relacje z rodziną biologiczną. Dopóki
nie istnieją inne zalecenia wydane przez sąd, rodzina zastępcza musi utrzymywać kontakt z rodzicami biologicznymi oraz umożliwiać
ten kontakt dziecku. Jest to niezmiernie istotne w procesie wychodzenia z trudności przez rodzinę biologiczną.

Brakuje osób zainteresowanych sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej

Aktualnie w pieczy zastępczej brakuje przede wszystkim osób, które gotowe są do stworzenia rodziny zawodowej, a więc takiej,
która wymaga rezygnacji z pracy przez co najmniej jednego rodzica zastępczego. Brakuje również potencjalnych specjalistycznych rodzin zastępczych, które pod swoją opiekę wezmą dzieci niepełnosprawne, wymagające szczególnej uwagi.

Dzieci do rodziny zastępczej trafiają z powodu biedy

Skierowanie dziecka do pieczy zastępczej powodowane jest wieloma czynnikami. Często zdarza się, że jest to konsekwencja kumulacji wielu trudności rodzinnych i okoliczności. Wśród przyczyn umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej wymienić można między innymi występujące w rodzinie biologicznej uzależnienia, przemoc, choroby utrudniające lub uniemożliwiające opiekę bądź trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rodziną zastępczą może zostać tylko małżeństwo

Rodzinę zastępczą mogą tworzyć małżonkowie, osoby pozostające w związku partnerskim, a także osoby samotne.

Więcej o tym, kto może zostać rodziną zastępczą, znajdziesz tutaj.

Najlepszy dla dziecka jest powrót do rodziców biologicznych

Powrót dziecka do biologicznej rodziny determinowany jest wieloma czynnikami, a najważniejszym z nich jest przezwyciężenie powstałych trudności przez rodziców. Dopiero po osiągnięciu pełni samodzielności w odpowiednim wypełnianiu funkcji wychowawczych
oraz opiekuńczych rodzice mogą odzyskać dziecko, które czasowo zostało zabezpieczone w pieczy zastępczej.

Wszystkie dzieci umieszczone w pieczy zastępczej są sierotami

Zdecydowana większość dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych, ma rodziców biologicznych. Wsród przyczyn trafienia dziecka
do pieczy zastępczej są między innymi uzależnienia rodziców, brak odpowiedniej opieki, przemoc domowa czy pobyt w zakładzie karnym.