Rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie naszych specjalistów:


PSYCHOLOGÓW


PEDAGOGÓW


PRACOWNIKÓW
SOCJALNYCH


TERAPEUTÓW
ŚRODOWISKOWYCH


SPECJALISTÓW
PRACY Z RODZINĄ

REALIZOWANE ZADANIA:

 • Diagnozują sytuację i potrzeby rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
  opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z Ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • Pogłębiają diagnostykę rodziny przeprowadzając badania psychologiczne, obserwację postaw rodzicielskich
  i więzi rodzinnych.
 • Wspomagają  i wzmacniają funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny, przeciwdziałając marginalizacji
  i degradacji społecznej rodziny.
 • Podejmują działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny.
 • Prowadzą wielozakresowe poradnictwo oraz terapię rodzinną i indywidualną.
 • Przeprowadzają badania predyspozycji i motywacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  zgodnie z art 42. ust 1, pkt 5 b Ustawy z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • Przeprowadzają badania psychologiczne już istniejących rodzin zastępczych, zgodnie z art. 46 ust.3 Ustawy z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • Prowadzą pracę z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej zgodnie z  art. 109 § 4 Krio.
 • Nawiązują współpracę z Sądami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, placówkami oświatowymi, zakładami opieki zdrowotnej i innymi organizacjami zajmującymi się problemami dzieci i rodzin.