Podstawa prawna

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach działa na podstawie:
1). ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
      zastępczej (t.j. w Dz.U. z 2017 r., poz.697 z późn. zm)
2). Statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Gliwice  w dniu
       13 października 2016r. nr XX/513/2016