Obowiązkiem wychowanka jest wyznaczenie opiekuna usamodzielnieniaWybór ten jest bardzo ważny, ponieważ to właśnie ta osoba ma wspierać go w tworzeniu i realizacji programu.
Dodatkowo do jego zadań należeć będzie opiniowanie wniosków o pomoc finansową i rzeczową, dokonywanie okresowej oceny realizacji indywidualnego programu oraz pomoc w jego modyfikacji.

Opiekunem usamodzielnienia po pisemnym wyrażeniu zgody może zostać jeden z rodziców zastępczych, koordynator rodziny, pracownik socjalny placówki lub każda inna osoba, którą zaakceptuje kierownik Centrum Pieczy Zastępczej.


DOKUMENTY DO POBRANIA: