Zarządzenie nr PM-4597/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30 sierpnia 2021 r. wraz z rozstrzygnięciem z dnia 15 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów wzmacniających kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodzin zastępczych, w ramach realizacji projektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Link zewnętrzny do strony Biuletynu Informacji Publicznej otworzy się w nowym oknie: kliknij tu