Najważniejszym zadaniem stojącym przed rodziną zastępczą
jest zapewnienie dziecku całodobowej opieki i jego wychowanie.
Rola opiekunów jest w tym procesie ogromna, bo to właśnie dzięki nim wychowankowie poznają, jak właściwie powinien wyglądać dom, którego nie mieli szansy doświadczyć.

W OPARCIU O WIELOLETNIĄ PRACĘ TRENERA - SZKOLENIOWCA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ,
STWORZONO KATALOG UMIEJĘTNOŚCI POZWALAJĄCYCH NA WYPEŁNIANIE NOWEJ FUNKCJI:

 • Stworzenie bezpiecznego środowiska rodzinnego
 • Otoczenie dziecka właściwą opieką
 • Umiejętności porozumiewania się z dzieckiem
 • Zaspakajanie potrzeb dziecka
 • Znajomość etapów rozwoju dziecka
 • Kompensowanie opóźnień rozwojowych
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Tworzenie oraz modyfikowanie planów pomocy dziecku
 • Umiejętność postępowania z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi oraz specjalnymi potrzebami
 • Umiejętność zapewnienia stabilizacji życiowej
 • Metodologiczne podejście w wychowaniu
 • Dbanie o więzi z rodziną biologiczną
 • Właściwe wspieranie rozwoju,
 • Budowanie i wzmacnianie poczucia tożsamości w dziecku
 • Empatyczne podejście do dziecka
 • Budowanie i wzmacnianie związków dziecka z rówieśnikami
 • Szeroka współpraca w zespole wspierającym
 • Podstawowa wiedza dotycząca rozwiązywania konfliktów, w tym metody ich rozwiązywania
 • Wiedza z zakresu prawa

Przyjęty do rodziny podopieczny powinien być traktowany w sposób otwarty, z poszanowaniem jego godności oraz wszelkich praw. Budowanie jego poczucia własnej wartości należy do najistotniejszych elementów wspólnej pracy. Dzieci trafiające do pieczy zastępczej nierzadko posiadają ogromne poczucie winy i odosobnienia, z powodu sytuacji w ich domach biologicznych. Dlatego nieustanna praca nad zmianą ich osobistego nastawienia
do samych siebie jest jednym z fundamentów ich przyszłych życiowych sukcesów.