Czego będziecie potrzebować?


OŚWIADCZENIA:

DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE STAN CYWILNY:

 • o zdolności do czynności prawnych,
 • o braku pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej,
 • o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (jeśli taki istnieje),
 • zgodna na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenia przyszłej Rodziny Zastępczej 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • odpis skróconego aktu małżeństwa,
 • kopia wyroku rozwodowego,
 • odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku osób stanu wolnego.

DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PREDYSPOZYCJE ZDROWOTNE:

DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE SYTUACJĘ MATERIALNĄ:

 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
 • oświadczenie o braku uzależnień od alkoholu i środków odurzających,
 • zaświadczenie o braku leczenia psychiatrycznego,
 • zaświadczenie o niekaralności.

Jeśli w Twojej rodzinie są osoby niepełnosprawne dostarcz nam także orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach,
 • zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej,
 • oświadczenie o wykonywaniu pracy dorywczej,
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą: zeznanie podatkowe za poprzedni rok kalendarzowy, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
 • dla osób będących na rencie – decyzja ZUS o przyznaniu renty.

DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE SYTUACJĘ MIESZKANIOWĄ:

ZDJĘCIE:

 • kopia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
 • kopia aktu notarialnego.

Poprosimy Cię również o wgląd
do rachunków, które opłacasz
(np. czynsz, gaz, energia elektryczna).

Pokażcie nam siebie
– do dokumentacji dołączcie zdjęcie
Waszej rodziny! 🙂