Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach dysponuje ofertą pomocy w postaci pobytu w 3 mieszkaniach chronionych z 24 miejscami, przeznaczoną dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą

w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich.


KTO MOŻE ZAMIESZKAĆ W MIESZKANIU CHRONIONYM
DLA USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW?

 • Mieszkania chronione przeznaczone są dla osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej, nie posiadających czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • o pobyt w mieszkaniu chronionym mogą ubiegać się osoby usamodzielniane pod warunkiem, że umieszczenie w rodzinie zastępczej
  lub skierowanie na pobyt całodobowy do placówki nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu oraz zamierzające się osiedlić na terenie
  Miasta Gliwice,
 • warunkiem zamieszkania w mieszkaniu chronionym jest realizacja przez osobę usamodzielnianą zapisów indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia i zatwierdzonego przez Dyrektora OPS w Gliwicach, w szczególności w zakresie kontynuowania nauki,
 • pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym mają osoby kontynuujące naukę w systemie dziennym oraz osoby usamodzielniane opuszczające instytucjonalną formę pieczy zastępczej jaką są Domy Dziecka z terenu miasta Gliwice.
 • Z ubiegania się o pobyt w mieszkaniu zostają wykluczone osoby pozostające w związku małżeńskim, uzależnione od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających oraz osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.


ZAKRES DZIAŁANIA MIESZKANIA CHRONIONEGO
DLA USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

 • Umożliwia przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi,
 • pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje społeczne,
 • stwarza możliwości w zakresie uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania pracy i pozyskania samodzielnego mieszkania,
 • stwarza możliwości do nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych itp.
  przy wsparciu osób wspomagających usamodzielnianego,
 • rozwija umiejętności planowania i wykorzystywania czasu wolnego,
 • umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie,
 • uczy ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań,
 • umożliwia nabycie realnego postrzegania rzeczywistości.


TRYB REKRUTACJI
MIESZKAŃCÓW

 1. Wniosek o przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym należy złożyć w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach.
  Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię indywidualnego programu usamodzielnienia.

 2. Pisemne zobowiązanie osoby usamodzielnianej do:
  – przestrzegania „Regulaminu pobytu w mieszkaniach chronionych”,
  – przedkładania na żądanie pracownika socjalnego Zespołu mieszkań chronionych, zaświadczenia ze szkoły dotyczącego frekwencji w szkole oraz postępów w nauce lub indeksu,
  – osiedlenia się na terenie Miasta Gliwice (informacja dotyczącą miejsca osiedlenia powinna być dodatkowo zawarta w zapisach indywidualnego programu usamodzielnienia).

 3. Pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym może być przyznana osobie usamodzielnianej zakwalifikowanej przez Koordynatora mieszkań chronionych do zamieszkania w mieszkaniu chronionym. W przypadku braku zakwalifikowania osoby usamodzielnianej do zamieszkania w mieszkaniu chronionym otrzymuje ona pismo informujące o niezakwalifikowaniu do przyznania pobytu.

ZASADY POBYTU
W MIESZKANIU CHRONIONYM
DLA USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

 • Pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym przyznawana jest na podstawie skierowania wydanego w trybie decyzji administracyjnej,
 • decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana jest po dokonaniu pisemnych uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym Zespołu mieszkań chronionych i koordynatorem mieszkań a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym,
 • decyzja administracyjna przyznająca prawo pobytu stanowi podstawę do zameldowania w mieszkaniu chronionym na czas w niej określony,
 • w przypadku zamiaru przedłużenia pobytu w mieszkaniu chronionym osoba usamodzielniana winna złożyć w CPZiWR w Gliwicach co najmniej
  na 7 dni przed upływem końca pobytu w mieszkaniu chronionym wniosek z prośbą o możliwość dalszego zamieszkiwania w mieszkaniu. Przyznanie pobytu jest możliwe po otrzymaniu pozytywnej opinii od koordynatora mieszkań chronionych oraz po dokonaniu pisemnych uzgodnień, o których mowa powyżej. W przypadku braku pozytywnej opinii osoba usamodzielniana otrzymuje decyzję odmowną,
 • przyznanie prawa pobytu w mieszkaniu chronionym następuje na czas określony, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez mieszkańca 25 roku życia,
 • pobyt w mieszkaniu chronionym powinien być wykorzystany na aktywne działanie na rzecz pełnego usamodzielnienia i uregulowania sytuacji życiowej, w tym: podjęcie lub kontynuowanie nauki, uzyskanie przygotowania zawodowego, podjęcie pracy zawodowej, złożenie wniosku o przydział mieszkania z zasobów Miasta Gliwice do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Plac Inwalidów Wojennych 12 w Gliwicach.
 • szczegółowe zasady pobytu w mieszkaniach chronionych oraz prawa i obowiązki mieszkańców określa „Regulamin wewnętrzny pobytu w mieszkaniach chronionych”.


ODPŁATNOŚĆ

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny, a wysokość opłaty ustalana jest każdorazowo w decyzji administracyjnej na warunkach określonych uchwałą Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.