Każdy, kto w swoim sercu oraz domu znajdzie miejsce dla dziecka,
które potrzebuje opieki.

MAŁŻEŃSTWA ORAZ PARY ŻYJĄCE
W ZWIĄZKACH NIEFORMALNYCH

RODZINY Z DZIEĆMI

OSOBY STANU WOLNEGO
(NIEZAMĘŻNE LUB ROZWIEDZIONE)

Osoby żyjące w związku zobowiązane są
do wspólnego zaangażowania się
w rodzinę zastępczą.
Pamiętaj! Brak zgody lub chęci
partnera przekreśla taką możliwość.

Decyzje takie jak ta nie należą do łatwych
i powinny być podejmowane w zgodzie
ze wszystkimi domownikami,
opinia Twoich dzieci jest niezwykle ważna!

Jesteś osobą gotową na wyzwania,
a w Twoim planie życiowym jest przestrzeń
dla nowego członka rodziny?
To cudownie!

Rodziną zastępczą mogą zostać zarówno osoby spokrewnione z dzieckiem,
jak i te, których nie łączą z nimi więzi rodzinne.

KANDYDATAMI NA RODZINY ZASTĘPCZE MOGĄ BYĆ:

 • małżeństwa lub pary żyjące w związkach nieformalnych, w których oboje partnerów wyraża zgodę i chęć stworzenia rodziny zastępczej,
 • rodziny posiadające dzieci, przy czym należy pamiętać, że każdy domownik powinien brać udział w decyzji o stworzeniu rodziny zastępczej,
 • osoby stanu wolnego.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DLA OSÓB CHĘTNYCH DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ:

 • są gotowi do należytego sprawowania powierzonego zadania,
 • posiadają pełnię władzy rodzicielskiej,
 • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych (w tym obowiązku alimentacyjnego, jeśli taki istnieje),
 • ich stan zdrowia pozwala na właściwe sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • posiadają pozytywną opinię, predyspozycje i motywację do pełnienia nowej funkcji,
 • posiadają stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • dysponują odpowiednimi środkami finansowymi, mają stałe źródło dochodu,
 • posiadają odpowiednie warunki mieszkaniowe i bytowe zapewniające dziecku zaspokojenie jego potrzeb oraz wszechstronny rozwój,
 • nie byli i nie są skazani prawomocnym wyrokiem,
 • posiadają świadectwo ukończenia szkolenia.