W Gliwicach funkcjonują trzy domy dziecka:

– Dom Dziecka nr 1 Ul. Toszecka 25
– Dom Dziecka nr 2 Ul. Dworcowa 43
– Dom Dziecka nr 3 Ul. Kopernik 109.

W każdej z tych placówek może być umieszczone do 16 dzieci.

Domy Dziecka są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.
Placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania.
Dom Dziecka może być prowadzony na terenie innego powiatu na zasadzie porozumienia zawartego pomiędzy starostą powiatu, który prowadzi placówkę opiekuńczo -wychowawczą lub zleca realizację tego zadania na podstawie art. 190, a starostą powiatu, na terenie którego prowadzony jest Dom Dziecka.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

  • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne,
    rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
  • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
  • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
  • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
  • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
  • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
  • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.