Uaktualniono: 2020.03.27 / pdf

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach, ul. Sikorskiego 134 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej rodzinazastepcza.gliwice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-27

Termin przeglądu deklaracji: 2022-03-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
  • pochodzą z różnych źródeł
  • są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 3. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 4. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono: 2020-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest 32 335 41 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne jest jedno wejście od strony Hali sportowej i parkingu szkoły. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Schody wyposażono w windę dla wózków inwalidzkich. Drzwi nie otwierają się samoczynnie. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika CPZiWR. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu z Sekretariatem CPZiWR, telefon 32 335 41 37, adres poczty elektronicznej cpz@cpz.gliwice.eu. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku jest winda. Jednostka znajduje się na III p budynku na jednym poziomie ( brak progów). W CPZiWR znajdują się dwie toalety dla osób niepełnosprawnych,

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • Zastosowano windę dla wózków inwalidzkich przy wejściu głównym do budynku
 •   Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne, pracownik sekretariatu dostępny w sekretariacie jednostki).
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Sekretariatu CPZiWR, telefon. 32 335 41 37, adres poczty elektronicznej cpz@cpz.gliwice.eu

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z pomocy w języku migowym na poziomie podstawowym w sekretariacie CPZiWR, telefon 32 335 41 37, adres poczty elektronicznej cpz@cpz.gliwice.eu