Czy mogę stworzyć rodzinę zastępczą ?

Rodzicielstwo zastępcze to misja, jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny nie swoje dziecko, ofiarować mu swoją miłość i troskę, poprowadzić Je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki. To wielki dar, jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi. Na szczęście są ludzie, którzy podejmują tak szlachetny trud. Bycie rodzicem w dzisiejszych czasach, stanowi nie lada wyzwanie. W procesie „stawania się” rodzicem zastępczym ważnym elementem jest podjęcie świadomej decyzji o zmierzeniu się z tym trudem. Osoby chcące zostać rodzicem zastępczym powinny wiedzieć, że należy spełnić kilka warunków, aby móc pełnić funkcję rodziny zastępczej.

I tak – Rodzicami Zastępczymi mogą zostać małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, która:

 • daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie jest ograniczona w zdolnościach do czynności prawnych;
 • jest zdolna do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (dot. -rodziny niezawodowe, zawodowe i RDD)
 • co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów (dot. – rodzina zastępcza niezawodowa)
 • zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
        a). rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
        b). właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań
        c). wypoczynku i organizacji czasu wolnego
 • posiada świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora pieczy zastępczej (rodziny zawodowe, niezawodowe, rodzinne domy dziecka)

 

Po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkolenia kandydaci na rodziców zastępczych mogą wnioskować do organizatora pieczy zastępczej o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego zawierającego potwierdzenie ukończenia szkolenia, spełniania warunków ustawowych dot. pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.

Co dalej? Aby zostać rodziną zastępczą zawodową
Osoby spełniające warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka (opisane wyżej) składają wniosek do starosty o zawarcie umowy o utworzenie rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka.

Starosta (Prezydent) zawiera powyższe umowy w ramach limitu rodzin zastępczych zawodowych na dany rok kalendarzowy, określonego w 3-letnim powiatowym programie dotyczącym rozwoju pieczy zastępczej.

Rodzina zastępcza niezawodową spełniającą warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, posiadająca opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka może wnioskować do starosty o zawarcie umowy
o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Umowę zawiera się na okres 4 lat.

 Zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego jest szczególnie ważna wtedy, gdy trzeba zapewnić dziecku opiekę natychmiast, po jego odebraniu rodzicom biologicznym. Pogotowie rodzinne to miejsce, w którym każde dziecko znajdzie spokój i wytchnienie, po trudnych czy traumatycznych przeżyciach.

Jest to też czasowa forma opieki nad dzieckiem – do czasu znalezienia mu rodziny

zastępczej, powrotu do rodziców biologicznych czy innych, postanowionych przez Sąd działań.

Tym samym jest to rola jeszcze trudniejsza, bowiem, z jednej strony wymaga umiejętności rozładowania napięcia, smutku czy gniewu dziecka, które zostało odebrane rodzicom biologicznym, z drugiej – znalezienia takiego kompromisu pomiędzy ofiarowaniem dziecku poczucia bliskości, przynależności, bezpieczeństwa, by stworzyć mu dom, ale też przekazać, że choć jest to dom dobry i bezpieczny to jednak tymczasowy.

 Etapy rekrutacji
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka powinny zgłosić się do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W Gliwicach oznacza to kontakt z:
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny
44-103 Gliwice ul. Sikorskiego 134 III p.
lub adres mail: cpz@cpz.gliwice.eu
tel./fax 32 335 41 37,  32 335 41 27

Kandydaci którzy zgłoszą się do ośrodka przystępują do procedury kwalifikacyjnej ich na szkolenie (rozmowa z psychologiem, pedagogiem, badania psychologiczne, pedagogiczne, wywiad w miejscu zamieszkania kandydatów).

 Szkolenie jest bezpłatne. Równocześnie ze szkoleniem trwa diagnoza psychologiczna kandydatów. Po szkoleniu kandydaci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Na wniosek kandydata posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia organizator rodzinnej pieczy zastępczej wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia tego szkolenia, spełniania warunków, o których mowa we wspomnianym powyżej art. 42, oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej. Szkolenie trwa 60 godzin spotkania odbywają się raz w tygodniu (w poniedziałki w godzinach od 15.30 do 18.00).