Asystent rodziny realizuje zadania zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r. Asystenci rodziny współpracują z rodzinami przejawiającymi trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

 

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach w swoich strukturach zatrudnia siedmiu asystentów rodziny, którzy:

 • Wspierają rodzinę w poprawie jej sytuacji życiowej,
 • Podejmują działania w kierunku podnoszenia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców,
 • Edukują w zakresie prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz racjonalnego gospodarowania budżetem domowym,
 • Pomagają w rozwiązywaniu problemów socjalnych i spraw urzędowych,
 • Udzielają wsparcia w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
  i wychowawczych,
 • Motywują do utrzymywania czystości w mieszkaniu oraz do dbania
  o higienę i zdrowie członków rodziny zwłaszcza dzieci,
 • Wspierają aktywność społeczną i zawodowej rodzin,
 • Zachęcają do aktywnego poszukiwania zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Motywują do utrzymywania abstynencji i podejmowania leczenia odwykowego,
 • Udzielają wsparcia dzieciom m.in. poprzez ukazywanie form spędzania czasu wolnego oraz wspieranie procesu edukacji, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin podejmuje działania interwencyjne.